18 feb

Ons logo, onze huisstijl

                                           
Toen de VUB enkele jaren geleden besliste om in onze financiering te snoeien, wisten we dat we onze werking zouden moeten herbekijken. We willen nu meer aan onze leden denken, een echte LEDENvereninging worden. Hierbij passen niet alleen meer activiteiten, maar ook een moderne, nieuwe huisstijl.  Voor deze oefening werden wij begeleid door een bevriend communicatiebureau. Bewust hebben we deze brainstorm samen gevoerd, vrij van taboes, geheel volgens de principes van het vrij onderzoek. Naam, kleuren, symboliek, ... : alles stond ter discussie om deze nieuwe huisstijl te ontwerpen!
De driehoek viel snel af, ten eerste omdat dit communicatie-technisch een moeilijk geometrische vorm is, maar vooral omdat de OSB zijn vrijzinnig, humanistisch gedachtegoed vanaf nu explicieter in zijn huisstijl had opgenomen. Als lidvereniging van Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV) hebben we ons akkoord verklaard om een gemeenschappelijke huisstijlelement op te nemen. Onderaan onze brieven en diverse communicaties staat nu een golf met daarin geschreven “lid van DeMens.nu” en een watermerk van de fakkel. Volgens ons een veel explicietere verwijzing naar ons gedachtegoed dan de driehoek. Want, laten we eerlijk zijn, buiten ingewijden legt de buitenwereld geen linken met een driehoek.
De nieuwe huisstijl en het nieuwe logo hadden niet tot doel, en ik kan het niet genoeg benadrukken NIET tot doel om een breuk te maken met het verleden met de vereniging, het ging alleen om een verdere modernisering van onze werking. Uit dat oogpunt kon de naam bewaard blijven. Het communicatiebureau wees ons echter op het volgende. Oudstudentenbond valt te ontleden in drie woorden: ‘oud’, ‘studenten’ en ‘bond’. Geen van deze drie is echt positief: niemand wordt graag ‘oud’ genoemd, ‘studenten’ zijn we niet en ‘bond’ is een verouderd Nederlands woord dat hoofdzakelijk geassocieerd wordt met gepensioneerden. OSB de oud-strijdersbond, nietwaar. De opdracht voor de nieuwe huisstijl en dito logo was nochtans duidelijk: een modern, professioneel gezicht kleven op de OSB zonder een afstoting van ons verleden. Dilemma!! Maar wacht eens, sprak de meerderheid van de mensen niet over ‘OSB’ in plaats van over ‘de Oudstudentenbond’. Was de afkorting niet beter gekend dan de volledige naam (eigenlijk Oudstudentenbond – Vrije Universiteit Brussel)? Wat als we OSB als naam zouden behouden, afgekort, niet meer voluit, hielden we dan de band niet met ons verleden? Zodoende werd er geopteerd voor het behoud van het letterwoord OSB.
Naast de driehoek en de naam, hadden we nog de kleurensymboliek. Gezien wij bij de huisstijlvernieuwing van de VUB uitermate kritisch waren over het verdwijnen van de kleurensymboliek (onze toenmalige vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VUB omschreef het als volgt “deze grijsgroene schutskleuren lijken eerder gemaakt om de boodschap te camoufleren dan om ze in de verf te zetten”), opteerden wij al snel voor het behoud hiervan. Geheel trouw aan de slogan van de VUB “redelijk eigenzinnig” hoefden de kleuren voor ons niet in een bepaalde volgorde. Het was immers ook technisch beter om de laatste letter te laten variëren (wit of grijs), naargelang het type communicatie.
De balans tussen vernieuwing en behoud was naar ons gevoel in evenwicht. Modernisering van de look and feel, de driehoek viel weg, maar de kleuren en de een vorm van de naam bleven behouden.
Vanuit alle ontwerpen werd gekozen voor het logo die jullie ondertussen al gezien hebben. Het letterwoord zodanig vervlochten in het oneindigheidssymbool. De symboliek hierachter is duidelijk: als oud-student ben je ‘eeuwig’ verbonden met onze Alma Mater en er is een ‘eeuwige’ band tussen oud-studenten. De toevoeging Brussels Alumni als baseline komt tegemoet aan de internationalisering van ons hoger onderwijs en benadrukt de ambitie van de OSB als overkoepelende alumnivereniging van de Universitaire Associatie Brussel.
Met enige trots stellen we jullie dan ook het resultaat van al dat denkwerk voor. Ons modern en nieuw logo. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan staat het bestuur en de medewerkers ter uwer beschikking.
Het OSB-team