18 feb

Statuten

Gewijzigd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 oktober en 8 december 2004

 

I. Naam, maatschappelijke zetel, doel

Artikel 1

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "Oudstudentenbond Vrije Universiteit Brussel", of afgekort "OSB", vzw.

Artikel 2

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brussel, te Oudergem (1160 Brussel), Triomflaan 40.

Artikel 3

De vereniging heeft tot doel de banden onder alle oud-studenten van de Vrije Universiteit Brussel en haar partners nauwer aan te halen en bij te dragen tot de voorspoed van de universiteit en haar partners, tot het ontwikkelen en het verspreiden van haar beginselen, in het bijzonder door het bevorderen van het Nederlandstalig hoger onderwijs gesteund op de beginselen van het Vrij Onderzoek.

Artikel 4

Om haar doel te verwezenlijken mag de vereniging ondermeer:

a) haar medewerking verlenen aan elk initiatief dat de ontwikkeling beoogt van een onderwijs dat steunt op de beginselen van Vrij Onderzoek en zelf dergelijk onderwijs inrichten indien zij dit nodig acht;

b) bijdragen in de postuniversitaire en algemeen menselijke vorming van haar leden door het organiseren van elke activiteit die zij nuttig acht, waaronder: vergaderingen, voordrachten, lezingen, tentoonstellingen, opstellen van onderzoeksprogramma's en organisatie van wetenschappelijke of industriële zendingen;

c) participeren in de processen van interne en externe kwaliteitsbewaking van voornoemd onderwijs;

d) de alumniwerking aan de Vrije Universiteit Brussel en haar partners zoveel mogelijk bevorderen en de samenwerking tussen de alumniverenigingen aanmoedigen en hun activiteiten coördineren;

e) haar medewerking verlenen aan elk initiatief dat leidt tot vrije meningsuiting over belangrijke maatschappelijke vraagstukken;

f) werken, verslagen, en in het algemeen publicaties van haar leden uitgeven en verspreiden, alsook deze van derden wanneer zij van enig belang kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doelstellingen;

g) studieleningen of -beurzen toekennen aan studenten die ingeschreven zijn aan de Vrije Universiteit Brussel of haar partners, en die de principes van de vereniging onderschrijven;

h) een steunfonds oprichten en subsidiëren om de studenten aan de Vrije Universiteit Brussel of haar partners, alsmede de leden van de vereniging en hun nabestaanden te helpen;

i) Aan de universiteit, haar partners, of hun studenten giften of subsidies toekennen;

j) haar leden helpen bij het zoeken naar een betrekking;

k) een gegevensbestand beheren van de oud-studenten van de Vrije Universiteit Brussel en haar partners;

l) alle nodige roerende en onroerende goederen verwerven ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

 

II. Leden

Artikel 5

De vereniging kent enerzijds werkelijke leden en anderzijds, als toegetreden leden, sympathiserende leden.

Artikel 6

Oud-studenten van de Vrije Universiteit Brussel (of van de Université Libre de Bruxelles tot en met de promotie 1983) en haar partners kunnen werkelijk lid worden. De Raad van Bestuur beslist over de toelating van nieuwe werkelijke leden. Het aantal werkelijke leden mag niet kleiner zijn dan twintig.

Artikel 7

Is sympathiserend lid, ieder persoon die zich aansluit bij de statuten van de Oudstudentenbond VUB, het principe van het Vrij Onderzoek ondertekent en aangenomen wordt door de Raad van Beheer en het lidgeld betaalt.

Artikel 8

De OSB kan de titel van erelid verlenen aan personen vanwege hun bijzondere verdiensten voor de OSB, of de principes waarvoor deze staat. Het toekennen van deze titel is voorbehouden aan de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur. De titel van erelid kan gecombineerd worden met de hoedanigheid van werkelijk of sympathiserend lid.

Artikel 9

Elk werkelijk of sympathiserend lid betaalt jaarlijks een lidgeld waarvan het bedrag ieder jaar wordt bepaald door de Algemene Vergadering. Dit lidgeld zal nochtans het bedrag van 300 euro niet mogen overschrijden.

Artikel 10

1. Elk lid mag steeds vrij uit de vereniging treden door zijn schriftelijk ontslag in te dienen bij de Raad van Bestuur. Dit ontslag stelt hem niet vrij van de verplichting de lidgelden te betalen die hij nog verschuldigd is.

2. Elk lid dat weigert de statuten - of de reglementen aangenomen overeenkomstig de statuten - na te leven, of die de OSB morele of materiële schade berokkent, kan worden uitgesloten door de Algemene Vergadering.

3. Elk lid dat verzuimt zijn jaarlijks lidgeld te betalen, wordt beschouwd als ontslagnemend, behoudens bijzondere omstandigheden, te beoordelen door de Raad van Bestuur.

4. Het uitgesloten of ontslagnemende lid verliest alle recht op de voordelen van de vereniging en kan nooit een deel van het maatschappelijk bezit of andere vergoedingen eisen.

 

III. Algemene Vergadering

Artikel 11

1. Enkel werkelijke leden zijn stemgerechtigd op de Algemene Vergadering. De sympathiserende leden en ereleden kunnen worden uitgenodigd.

2. De oproeping voor de Algemene Vergadering met vermelding van de agenda, moet hetzij per persoonlijke brief of elektronisch, hetzij via het ledentijdschrift aan de werkelijke leden worden bezorgd, ten minste tien dagen voor de datum van de vergadering.

3. De werkelijke leden kunnen zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een ander werkelijk lid. Elk werkelijk lid mag slechts één volmacht dragen. De volmachten moeten uiterlijk vijf dagen voor de datum van de vergadering op de zetel van de vereniging toekomen.

Artikel 12

Elk aanwezig of vertegenwoordigd werkelijk lid beschikt op de Algemene Vergadering over één stem. Behalve in de gevallen waarover er anders wordt beslist door de statuten of door de wet, worden beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij onthoudingen niet meetellen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 13

De Algemene Vergadering beslist over alle vragen die haar voorgelegd worden overeenkomstig deze statuten of het huishoudelijk reglement. Een beraadslaging van de Algemene Vergadering is nodig voor volgende aangelegenheden:

a. wijziging van de statuten;

b. goedkeuring van het huishoudelijk reglement;

d. benoeming en afzetting van de leden van de Raad van Bestuur;

e. benoeming en afzetting van commissarissen voor de rekeningen;

f. goedkeuring van begroting en rekeningen en kwijting van de Raad van Bestuur en de commissarissen;

g. toekenning van de titel van erelid;

h. ontbinding van de vereniging.

Artikel 14

De Raad van Bestuur roept een bijzondere Algemene Vergadering samen hetzij wanneer hij het nodig acht, hetzij naar aanleiding van een schriftelijke aanvraag die ondertekend is door ten minste vijftig werkelijke leden of een vijfde van het totaal aantal werkelijke leden. Deze aanvraag moet de punten vermelden die op de agenda moeten voorkomen.

Artikel 15

  1. De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden op een zaterdag tussen 1 maart en 31 maart.

  2. De Raad van Bestuur maakt de agenda op en stelt dag, uur en plaats van de vergadering vast. Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering wordt verslag uitgebracht over de morele en financiële toestand van de vereniging. De Raad van Bestuur legt de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar ter goedkeuring aan de vergadering voor.

  3. De jaarlijkse Algemene Vergadering bepaalt het bedrag van het jaarlijks lidgeld binnen de beperkingen voorzien door de statuten.

 

IV. Raad van Bestuur

Artikel 16

  1. De Raad van Bestuur, waaronder de voorzitter en de ondervoorzitters van de vereniging, wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering verkozen.

  2. Om verkiesbaar te zijn voor de Raad van Bestuur moet men op het ogenblik van de verkiezing werkelijk lid van de vereniging zijn. Een lid van de Raad van Bestuur dat tijdens de duur van zijn mandaat ophoudt werkelijk lid te zijn van de vereniging, verliest zijn lidmaatschap van de Raad.

  3. De Vrije Universiteit Brussel heeft het recht rechtstreeks een lid van de Raad van Bestuur voor te dragen aan de Algemene Vergadering. Dit recht kan door het huishoudelijk reglement worden uitgebreid tot andere instellingen die partners van deze universiteit zijn. De aldus voorgedragen leden moeten aan dezelfde verkiezingsvoorwaarden voldoen als de andere leden van de Raad van Bestuur.

  4. Het aantal leden, de wijze van verkiezing en de te verdelen functies en de duur van de mandaten worden bepaald in het huishoudelijk reglement.

Artikel 17

De Raad van Bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten wat het bestuur van de vereniging betreft. Alles wat niet uitdrukkelijk door de wet of statuten voorbehouden is aan de Algemene Vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de Raad.

Artikel 18

De vereniging wordt in rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van de vereniging of door een hiertoe aangeduide bestuurder.

Artikel 19

Het dagelijks bestuur van de vereniging onder leiding van de voorzitter, berust bij het Buro, waarvan de samenstelling en werking wordt bepaald door het huishoudelijk reglement.

 

V. Alumniverenigingen, afdelingen en andere vereningingen

Artikel 20

De OSB kan banden aanknopen met andere verenigingen van oud-studenten van de Vrije Universiteit Brussel of haar partners of met andere verenigingen, en er samenwerkingsovereenkomsten mee afsluiten.

Artikel 21

De OSB kan zelf andere verenigingen, afdelingen of kringen oprichten van leden, in het bijzonder op professionele, regionale of facultaire basis. Het huishoudelijk reglement bepaalt de werking van afdelingen of kringen die in de schoot van de OSB opereren.

 

VI. Diverse bepalingen

Artikel 22

Het maatschappelijke dienstjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. De rekeningen worden elk jaar op 31 december afgesloten. Zij worden op de maatschappelijke zetel ter beschikking gehouden van de leden gedurende tien dagen voor de Algemene Vergadering die moet beraadslagen over de door de Raad van Bestuur voor te leggen rekeningen van het afgelopen dienstjaar en de begroting voor het komende dienstjaar.

Artikel 23

De leden van de Raad van Bestuur gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan in verband met de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de uitoefening van hun mandaat dat zij ontvangen hebben en tot de fouten begaan in hun bestuur.

Artikel 24

De Algemene Vergadering kan slechts tot de ontbinding van de vereniging en tot de wijziging van haar statuten beslissen indien minstens tweederde van haar werkelijke leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal een tweede Algemene Vergadering samengeroepen worden die geldig zal beraadslagen welk ook het aantal aanwezig of vertegenwoordigde werkelijke leden is. Geen enkele beslissing is geldig indien zij niet met een meerderheid van tweederde van stemmen aangenomen wordt. Wijzigingen van het doel van de vereniging zijn slechts mogelijk door een meerderheid van viervijfde van de stemmen.

Artikel 25

De Algemene Vergadering die de ontbinding uitspreekt, benoemt vereffenaars, bepaalt hun machten en stelt de toekenning van het actief van de vereniging vast. Dat zal besteed moeten worden aan één of meerdere van de middelen ter verwezenlijking van het doel van de vereniging en namelijk aan deze opgesomd in de litterae a, b en i van artikel 4 van deze statuten.

Artikel 26

De beslissingen van de Algemene Vergadering en de gerechtelijke uitspraken betreffende de ontbinding van de vereniging, de voorwaarden van de vereffening en de aanstelling van vereffenaars, evenals de namen, het beroep en het adres van de vereffenaars worden bij uittreksel in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Er zal slechts tot het besteden van het actief mogen worden overgegaan na het aanzuiveren van het passief.

Artikel 27

De werking van de vereniging en haar diverse organen wordt gespecificeerd in een huishoudelijk reglement. Dat reglement, net als alle wijzigingen daarin, moet worden opgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Het mag niet in strijd zijn met deze statuten.

Artikel 28

Voor alles wat niet voorzien is in deze statuten richt de vereniging zich naar de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 die rechtspersoonlijkheid toekent aan de verenigingen zonder winstoogmerk.

 

 

De statuten werden goedgekeurd op de Bijzondere Algemene Vergadering van 8 december 2004