24 sep
Associatie

Legale boodschap

 

Ik ben ervan op de hoogte dat de verstrekte gegevens, opgenomen en bewaard worden in het geïnformatiseerd Alumniregister van de Vrije Universiteit Brussel, beheerd voor haar via het Brussels Alumni Informatie Netwerk (BRAIN) door de Oudstudentenbond VUB vzw. Ik verleen hieraan mijn akkoord gezien de Vrije Universiteit Brussel en de Oudstudentenbond VUB vzw zich ertoe verbinden deze gegevens uitsluitend te zullen gebruiken voor kennisgeving van activiteiten en acties georganiseerd door henzelf of door andere rechtspersonen of verenigingen waaraan de Vrije Universiteit Brussel haar medewerking verleent. De Oudstudentenbond VUB vzw bezigt deze gegevens enkel binnen het strikte kader van zijn statutaire doeleinden.
Het gebruik van het bestand door derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Vrije Universiteit Brussel is verboden.
Het staat mij volledig vrij gebruik te maken van de publicatiebeperkingen voorzien in BRAIN.
Ik heb het recht op inzage en verbetering van die gegevens en kan bijkomende inlichtingen verkrijgen bij het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, zoals voorzien door de wet van 8 december 1992